Kominike pou laprès – 2zyèm sondaj sou ensekirite a an Ayiti

Lè nou gade kijan kriz ensekirite ak imanitè a kontinye ap ravaje peyi a, Alyans pou Jesyon Risk ak Kontinite Aktivite (AGERCA) te angaje konpayi konsiltasyon Diagnostic & Development Group (DDG) pou fè yon dezyèm sondaj sou sitiyasyon an. Sondaj sa a te reyalize sou menm baz ak menm kesyon sa nou te fè nan mwa janvye 2023. Li gen pou objektif anplis konprann fason moun ki te patisipe nan ankèt la wè evolisyon sitiyasyon ensekirite a nan peyi a. Nan sondaj sa a, nou te pwofite mande patisipan yo santiman yo parapò ak posibilite pou yon fòs entènasyonal ta vin ede PNH la vin konbat gang nan peyi a.

Aprè ankèt la, nou ka deja souliye majorite konpatriyòt nou yo (66%) kwè sitiyasyon ensekirite a vin pi malouk ke jan l te ye an janvye 2023 a ; (68%) aksepte PNH la bezwen nan moman n ap pale la yon fòs entènasyonal pou ede l retabli sekirite nan peyi a.

Tout rezilta dezyèm sondaj sa a disponib sou sit entènèt AGERCA sou lyen sa a : Klike la

Konsènan menm sondaj AGERCA te fè sou sitiyasyon ensekirite a nan mwa janvye 2023, majorite moun ki te patisipe nan sondaj sa dakò pou polis nasyonal la jwenn yon fòs entènasyonal ki ka ede l goumen ak gang ki gen zam yo. Premye rapò sa a disponib tou sou sit entètèt AGERCA : Klike la

Nan moman kritik sa a, li enpòtan anpil pou tout moun ki konsène nan sityasyon peyi a, nan nivo nasyonal ak entènasyonal, travay ansanm pou rezoud prese prese defi sekirite Ayiti ap fè fas la. Rezoud kriz sa a pral mande pou nou itilize yon apwòch kote tout moun, tout enstitisyon patisipe. Konsa, nou pral genyen plis kapasite pou nou pran kèk desizyon konnya pou anpeche vyolans yo kontinye, konsa n ap ka adopte solisyon k ap dire pi lontan epi elimine kòz rasin ensekirite yo.

Yon lòt fwa ankò, nou pa vle rete an silans. N ap di twòp dlo nan je ak twòp san koule. Pandan n ap tann mezi sosyal ki pèmèt nou tabli yon sistèm ki pi jis ak ekitab, n ap di li lè li tan pou lapè retounen epi sikilasyon machandiz ak moun fèt san kè kase.

An nou mete yon fen nan sa epi yon kòmansman yon nouvo Ayiti !

Kisa ki AGERCA ?

Alyans pou Jesyon Risk ak Kontinite Aktivite (AGERCA) te kreye an 2007 aprè yon konpetisyon PADF (Fondasyon Devlopman Panameriken) nan objektif pou ankouraje sektè prive a ak sosyete sivil la pou sipòte Sistèm Nasyonal k ap Jere Risk ak Dezas (SNGRD) nan peyi a.

AGERCA se pwen fokal pou sektè prive a ak sosyete sivil la nan SNGRD ke Direksyon Jeneral Pwoteksyon Sivil (DGPC) ap kowòdone.

Pou w konnen plis sou AGERCA : Klike la

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *